Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Cảm biến 520.931S031401

Cảm biến 520.931S031401

Cảm biến 501.930003141 0-10BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 501.931003141 0-16BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 501.931018171 0-16BAR,4-20MA,R1/4
Cảm biến 501.932003141 0-25BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 501.930002141 0-10BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 501.931002141 0-16BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.900003741 -1-0BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.911003741 0-1BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.914003741 0-2.5BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.915003741 0-4BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.917603142 0-6BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.917003741 0-6BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.917003141 0-6BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.930003741 0-10BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.930003141 0-10BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.931003741 0-16BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.931003141 0-16BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.932003741 0-25BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.933003742 0-40BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.940603742 0-60BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.941003742 0-100BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.942603742 0-160BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.943003742 0-250BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.943603745 0-250BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.954603745 0-400BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.955603745 0-600BAR,4-20MA,G1/4
Cảm biến 511.930002741 0-10BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.931002741 0-16BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.943602745 0-250BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.954602745 0-400BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.955602745 0-600BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 511.955602742 0-600BAR,0-10V,G1/4
Cảm biến 506.931A01101W -1-15BAR,0-5V
Cảm biến 506.931A01101 0-16BAR,0-5V
Cảm biến 506.932A11101 0-25BAR,0-5V
Cảm biến 520.931S031401 0-16BAR,4-20MA
Cảm biến 520.931S033401 0-16BAR,4-20MA
Cảm biến 528.99028 0-10BAR,4-20MA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *